Pierwsza grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej kończy szkolenie z zakresu współdziałania z innymi służbami w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) są coraz częściej angażowani we wsparcie społeczności lokalnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Tego typu działania są praktycznym wymiarem misji formacji jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Stale wzrasta liczebność formacji, a co za tym idzie zwiększa się nasycenie terenu żołnierzami OT. Zgodnie z przewidywaniami dowództwa WOT, żołnierze formacji są często pierwszymi lub jednymi z pierwszych na miejscu zdarzeń (wypadki, pożary i inne). Dlatego tak ważne jest, aby posiadali oni umiejętności i kwalifikacje do działania w sytuacjach kryzysowych. Tego typu umiejętności, nazywane w WOT „podwójnego zastosowania” mogę być niezbędne tak w czasie pokoju jak i w działaniach bojowych.

W Szkole Specjalistów Pożarnictwa na terenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu dobiega właśnie końca szkolenie żołnierzy WOT – specjalistów z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczo–gaśniczych. Szkolenie rozpoczęło się 15 lipca, a zakończy się 2 sierpnia br., uczestniczy w nim 30 żołnierzy WOT z trzynastu brygad OT oraz Centrum Szkolenia WOT.

Jak zauważył dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła: – Przeprowadzone szkolenie w istotny sposób przyczynia się do budowy kompetencji żołnierzy OT w zakresie prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych. Kompetencje te nie tylko wzmacniają potencjał Sił Zbrojnych, ale również czynią silniejszymi i bezpieczniejszymi lokalne społeczności. Są klasycznym przykładem kwalifikacji i zdolności podwójnego zastosowania niezbędnych dla obywateli-żołnierzy wchodzących w skład najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Wyrażam wyrazy wdzięczności dla kierowanego przez płk. Andrzeja Nawrockiego Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także kadry Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu za zaprojektowanie i przeprowadzenie kursu.

Szkolenie to jest specjalną edycją kursu sprofilowanego pod potrzeby WOT. Z uwagi na fakt, iż było organizowane po raz pierwszy jego dodatkowym celem było pozyskanie wniosków umożliwiających budowę docelowego modelu szkolenia w tym zakresie dla żołnierzy WOT. Kurs był nastawiony na zdobycie praktycznych umiejętności. Największy nacisk położono na  naukę zwalczania pożarów oraz działań ratowniczych realizowanych z wykorzystaniem sprzętu, którym dysponuje WOT.

Organizatorem szkolenia było Centrum Logistyki w Grudziądzu, a w jego ramach Szkoła Specjalistów Pożarnictwa, do której głównych zadań należy  m.in. szkolenie żołnierzy i pracowników wojska na kursach specjalistycznych i doskonalących w zawodzie strażaka. Szkoła dysponuje rozległym zapleczem, na terenie którego znajdują się m.in. trzy trenażery statków powietrznych, komora treningowa oraz dwa tory ćwiczeń o długości 150 m.


ppłk Marek Pietrzak – Rzecznik WOT; Fot. DWOT. 

Dodaj komentarz