Faktura korygująca sprzedaż to jeden z podstawowych dokumentów księgowych, który może wystawić każdy przedsiębiorca. Rodzi ona konsekwencje na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT, dlatego warto wiedzieć, jak rozliczać ją w sposób prawidłowy.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą sprzedaż?

Korekta faktury sprzedaży musi zostać wystawiona zawsze w przypadku, gdy doszło do pomyłki, wskutek której na fakturze źródłowej pojawiły się błędne dane. Ustawa o VAT w art. 106j ust. 1 wskazuje, że mogą one dotyczyć sytuacji, w której:

  • udzielono rabatu, zniżki czy opustu,
  • dokonano zwrotu części towaru,
  • dokonano zwrotu części bądź całości zapłaty,
  • podwyższono cenę.

Faktura korygująca może zwiększać podstawę opodatkowania, a więc zarówno kwotę netto, jak i podatek VAT należny. Mowa wtedy o fakturze „in plus”. Tymczasem faktura korygująca „in minus” zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatek VAT należny. Co ważne, fakturą korygującą nie jest dokument wystawiony ponownie – w tym przypadku mowa o duplikacie, którego warunki sporządzania są inne, niż faktur korygujących.

Sposoby ewidencjonowania faktur korygujących na gruncie podatku VAT

Przedsiębiorcy, który wystawi fakturę korygującą in minus, zobowiązany jest rozliczyć ją w okresie, w którym uzyska dokumentację, potwierdzającą warunki korekty. W praktyce oznacza to, że musi on ustalić z kontrahentem zasady, na jakich rozliczana będzie transakcja. Za dokumentację można uznać aneksy do umów, korespondencję handlową (w tym mailową) czy dowody zapłaty.

Nieco inaczej wygląda kwestia ewidencjonowania faktu korygujących in plus. Jeśli powód wystawienia korekty powstał już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, należy ją ująć w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana faktura pierwotna. Tymczasem w przypadku, gdy powód wystawienia korekty powstał po dokonaniu sprzedaży, należy ująć fakturę w okresie, w którym wystawiono fakturę korygującą. W kontekście faktur in plus ważne jest więc ustalenie przyczyny, natomiast w kontekście faktur in minus liczy się przede wszystkim ustalenie nowych warunków sprzedaży z kontrahentem.

Jak ewidencjonować fakturę korygującą sprzedaży na gruncie podatku dochodowego?

Ewidencjonowanie faktur korygujących sprzedaż wygląda nieco inaczej na gruncie podatku dochodowego. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi rozpoznawać, czy faktura została wystawiona in plus czy in minus – ważny jest jedynie powód, dla którego dokonano korekty. Jeśli wynika ona z oczywistej pomyłki bądź błędu rachunkowego, fakturę korygującą ujmuje się w okresie, w którym została wystawiona faktura pierwotna.

Tymczasem w przypadku, gdy miało miejsce kolejne zdarzenie gospodarcze, mające wpływ na kwotę transakcji, korektę należy ująć w momencie jej wystawienia. Kwestia księgowania faktur korygujących wygląda tak samo w przypadku wystawcy oraz nabywcy. Co istotne, fakturę korygującą ujmuje się jedynie wtedy, gdy faktura główna również została dodana do ewidencji – dotyczy to zwłaszcza podwyższenia kosztów u nabywcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz