Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Rząd umożliwi wydawanie zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Rozwiązanie to ułatwi udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz pozwoli na usprawnienie wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej. Dzięki temu, w określonych przypadkach, udzielanie informacji z KRK skróci się średnio do 1 dnia od daty wpływu żądania takiej informacji.

Udzielanie informacji z KRK

  • Każdego roku do KRK wpływa ok. 3 mln zapytań i wniosków o udzielenie informacji.
  • Obecnie nie jest możliwa pełna automatyzacja procesu udzielania informacji z KRK. W efekcie, czas udzielania informacji może negatywnie wpływać na interes osób lub podmiotów, które chcą je otrzymać, np. na potrzeby prowadzonych postępowań karnych, postępowań przetargowych lub koncesyjnych albo zatrudnienia pracowników.
  • Po zmianach, możliwe będzie udzielanie – w określonych sytuacjach i określonym podmiotom – informacji opatrzonej kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną za pomocą usługi sieciowej (webservice). Pieczęć nie będzie nadawana przez człowieka, ale przez system teleinformatyczny, co pozwoli na pełne zautomatyzowanie procesu udzielania informacji i umożliwi otrzymanie informacji z KRK niemal natychmiast.
  • Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pozwoli także na usprawnienie obsługi tych zapytań i wniosków o udzielenie informacji, które nie będą obsługiwane w sposób automatyczny.

Ułatwienia dla sądów, prokuratury i Policji

Nowa usługa sieciowa udostępniania informacji z KRK – na żądanie, będzie przeznaczona dla uprawnionych instytucji, które prowadzą kluczowe postępowania dla bezpieczeństwa obywateli. Chodzi m.in. o sądy, prokuraturę, czy Policję.

  • Uprawnione instytucje przesyłają około 70 proc. zapytań i wniosków o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Po zmianach, podmioty te – za pomocą aplikacji, którymi dysponują – będą mogły wysłać do systemu KRK żądanie udzielenia informacji.
  • Na podstawie takiego żądania nastąpi automatyczne przeszukanie i weryfikacja danych. Odpowiedź zostanie udzielona bez udziału pracownika KRK.
  • W każdym czasie będzie można uzyskać informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym z KRK w dotychczasowy sposób, tj. wysyłając zapytanie tradycyjnie (w formie dokumentu papierowego) lub przez usługę e-KRK, za pośrednictwem której będzie można uzyskać zaświadczenie z KRK.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


kom/ lozo/; Źródło informacji: KPRM

Dodaj komentarz